Liturgie voor de dankdienst voor het leven van

 

Seintje Veldhuis-Riezebosch

* ’s Heerenbroek, 7 mei 1933

† Vollenhove, 3 november 2020

 

 

zaterdag 7 november 2020

11.30 uur

 

Protestants kerkcentrum, Kraggenburg

 

voorganger:    Marijke de Vries, kerkelijk werker
Protestantse Gemeente Kraggenburg

organist:          Kees de Maree

voorzang:        Jan Beuving

 

 

 

Ingeleide

Allen staan tijdens het ingeleide

 

Orgelmuziek: koraal ‘U kennen, uit en tot U leven’ (LB 653)

 

Openingswoord – door Kees

 

Allen gaan staan

 

Moment van stilte

 

Bemoediging ‘onze Hulp’ en groet

 

Lied: LB 43 vers 3 en 4

 

O Here God, kom mij bevrijden,

zend mij Uw waarheid en Uw licht,

die naar Uw heil’ge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht,

kom voor Uw aangezicht.

 

Dan ga ik op tot Uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren

en dankbaar ruisen alle snaren,

voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

 

Allen gaan zitten

 

Gebed

 

De gedachtenissteen

 

Woorden van herinnering – door Seintje en Eline

 

Lied: Psalm 4:3 – gezongen door Marije

 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,

want slapend kom ik bij U thuis.

Alleen bij U ben ik geborgen,

Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in een veilig huis.

 

Lezing uit de Bijbel: Uit Psalm 56 (Nieuwe Bijbelvertaling)

 

Voor de koorleider. Op de wijs van

Een roerloze duif in de verte.
Van David, een stil gebed …

 

2 Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij …

3 Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag,

en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.

4 In mijn bangste uur vertrouw ik op u.

5 Op God, wiens woord ik prijs,

op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een sterveling mij aandoen? …

9 Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,

vang mijn tranen op in uw kruik.

Staat het niet alles in uw boek?

10 In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden,

want dit weet ik: God staat mij terzijde.

11 Op God, wiens woord ik prijs,

op de HEER, wiens woord ik prijs,

12 op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een mens mij aandoen?

13Aan u, God, heb ik geloften gedaan,

met dankoffers wil ik u betalen,

14 u hebt mijn leven aan de dood ontrukt,

mijn voet voor struikelen behoed.

Nu kan ik wandelen onder Gods hoede

in het licht van het leven.

 

 

Lied: LB 920 ‘Klein danklied’

 

Gij hebt, o God, dit broze

bestaan gewild,

hebt boven ’t nameloze

mij uitgetild, –

 

laat mij dan dankbaar leven

de volle tijd,

geborgen in de beven-

de zekerheid,

 

dat ik niet uit dit smal en

onvast bestand

van mijn bestaan zal vallen

dan in uw hand.

 

Overweging

 

Lied: LB 253 ‘De zon daalt in de zee’ cd Elise Mannah

 

De zon daalt in de zee.

De duisternis valt in.

Ik loof de goede God.

Hij geeft mij dag en nacht:

mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

 

Laat dagen in de nacht,

waar wanhoop heerst en dood,

geloof en hoop op U:

U hebt uw schepping lief,

U hebt uw schepping innig lief.

 

Kom, nacht, en troost ons zacht.

Kom, God, genees ons hart.

Kom, leg uw hand op ons

en heel zo elke wond.

Heel, Vader, ook de diepste wond.

Dankgebed en voorbeden

 

Allen gaan staan

 

Afscheidswoorden – door Kees

 

Slotlied: LB 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Zegen

 

Orgelmuziek: koraal ‘Heer, herinner U de namen’ (LB 730)

 

Uitgeleide

 

 

 

Op de begraafplaats: het Onze Vader

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze;

Want van U is het Koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.

Amen.