ANBI

Onze kerk is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze kerk via een speciale regeling met de belastingdienst aftrekbaar zijn van de belasting, waardoor u minder belasting betaalt. U kunt voor meer informatie terecht bij onze kerkrentmeesters. Iedere gift wordt zo voordelig voor u en ons!

ANBI-regeling
1. Naam: Protestantse Gemeente te Kraggenburg

2. RSIN: Het RSIN/Fiscaal nummer van de Protestantse gemeente te Kraggenburg is: 003064724
Het RSIN/Fiscaal nummer van de diaconie van de Protestantse gemeente te Kraggenburg is: 824132841

3. Contactgegevens: Contactgegevens

4. Bestuurssamenstelling: Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 5 ambtsdragers, die door de gemeenteleden worden voorgedragen.
De ambtsdragers worden benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid tot benoeming voor nog vier jaar (Ordinantie 3-6 en 3-7.1).
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 2 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

5. Beleidsplan lokaal: Beleidsplan Protestantse Gemeente te Kraggenburg

6. visienota landelijk: visienota You-Tube

7. Beloningsbeleid: Arbeidsvoorwaarden PKN

8. De doelstelling/visie:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
8.1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
8.2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
8.3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

9. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan bij punt 10) baten en lasten.

10. Baten en lasten gemeente 2020-2021:

10. Baten en lasten diaconie 2020-2021: