Dorpskerken NOP

Platform Dorpskerken Noordoostpolder

Sinds 2011 staan in de Noordoostpolder 9 dorpskerken van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) in nauw contact met elkaar. Inmiddels is ook Emmeloord betrokken bij het initiatief. De samenwerking wordt gezocht daar waar dit opbouwend en nuttig is. Van meet af aan is de gedachte geweest dat geloofsgemeenschappen steun en inspiratie bij elkaar kunnen vinden.

Als missie is in het plan geformuleerd dat de kerken het tot hun taak zien het kerk-zijn in de dorpen te versterken. De visie luidt dat de betrokken kerkgemeenschappen beogen in elk dorp in de Noordoostpolder ‘de Godslamp brandende te houden’.
Een mooi voorbeeld is het jeugdwerkplatform. Dit platform is een bundeling van krachten om het jeugdwerk in alle dorpen vorm te geven. Samen kunnen we meer. Samen kunnen we een mooier aanbod van activiteiten presenteren. Het doel blijft om de jongeren te ondersteunen in hun (geloofs-) ontwikkeling. Om dat te kunnen blijven doen is een initiatief als het jeugdwerkplatform ontzettend belangrijk.

Zo zijn er inmiddels meer overleggen en samenwerkingsvormen ontstaan. Naast de websites en vorming & toerusting zoeken ook de predikanten elkaar regelmatig op. De stuurgroep Dorpskerken NOP is de drijvende kracht achter het stimuleren en vormen van samenwerkingsverbanden.
Sinds 2018 wordt er meer en meer gepraat over formele samenwerkingsvormen tussen gemeenten. Dit is nodig om bijvoorbeeld gezamenlijk een predikant te kunnen beroepen. In sommige gemeenten neemt de druk toe door onvoldoende bestuurskracht en/of financiële middelen. Door goed samen te werken streven we er als Dorpskerken NOP naar om vieringen, met hun eigen karakter, in het dorp behouden.

Het vormen van zo’n samenwerking gaat niet vanzelf. Daar zijn veel gesprekken voor nodig. In afhankelijkheid en al lerende houden we het doel voor ogen. De kerngroep, het ‘dagelijks bestuur’ van de stuurgroep Platform Dorpskerken NOP, zoekt, informeert en stimuleert dit proces. Kerkvitaal gemeenteadvies en -begeleiding biedt ondersteuning in het proces. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties, laat het ons weten. Hieronder vindt u de kerngroepleden en de contactmogelijkheden.

Harry Koopman (voorzitter) email: harrykoopman@solcon.nl
Wubby van der Horst-Strating (secretaresse) email: wubbyenklaas@ziggo.nl
Jan Boer, senior gemeenteadviseur, email: janboer@kerkvitaal.nl tel. 06 111 11 538
Bernhard Vosselman, gemeenteadviseur, email: bernhard@kerkvitaal.nl tel. 06 111 11 548

Zie voor meer informatie: www.dorpskerken-nop.nl